Adásvételi szerződés | II. fejezet

A Ptk. rendelkezéseinek értelmében az adásvételi szerződés egy olyan speciális szerződési forma, amelyben az eladó köteles az adásvétel tárgyát képező dolog tulajdonjogát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, míg a vevő köteles az eladónak a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni.

Amennyiben a szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is, további előírás, hogy az adásvételi szerződést írásba is kell foglalni.

Ingatlan adásvétel kötelező tartalmi elemei

Az adásvételi szerződés minimális tartalmi elemeit – szerződő felek személyes adatai, szerződés tárgya, tulajdonátruházási szándék, vételár – korábbi bejegyzésünkben részletesen kifejtettük. Ingatlan elidegenítésének létrejöttéhez további kötelező tartalmi elemek szükségeltetnek. Ennek megfelelően az okiratban fel kell tüntetni:

  • Az ingatlan, azaz a lakás vagy a ház helyrajzi számát (hrsz.) és természetbeni címét.
  • A jogváltozás jogcímét.
  • A szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát.
  • A birtokbaadás részleteit, és az eladó feltétlen, végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását ahhoz, hogy a tulajdonjoga törlésre, míg a vevő tulajdonjoga bejegyzésre kerüljön a földhivatali eljárásban.
  • Az ingatlanra szerződéssel létesíthető elővásárlási jog, visszavásárlási jog, vételi jog vagy eladási jog, melynek részletszabályait a Ptk. szabályozza.
  • Banki hitelezési eljárás esetén – vagyis a vevő a vételár egy részét banki hitel igénybevételével teljesíti – a bank hitelezési feltételeit is rögzíteni kell.
  • Ha a vételár nem egyösszegben kerül megfizetésre az adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell az esetleges függőben tartásra vagy tulajdonjog fenntartásra vonatkozó kérelmet.
  • Amennyiben szükség lesz rá, a foglaló vagy előleg megfizetésének körülményeit.
  • További speciális szabályok kapcsolódnak a termőföld adásvételére.

Ingatlan adásvétel kötelező formai elemei

Ingatlan elidegenítése során szigorú formai előírásokat kell betartani. Kötelező az ügyvédi ellenjegyzés, valamint amennyiben a szerződő fél helyett vagy nevében meghatalmazott jár el, a meghatalmazás is ügyvédi vagy közjegyzői ellenjegyzéssel ellátott iratban nyújtható be az ingatlan-nyilvántartáshoz.

A szerződő feleknek beazonosítható módon minden lapot alá kell írniuk, illetve fel kell tüntetni a keltezés helyét és idejét.

Költségek

A Polgári Törvénykönyv értelmében az eladó köteles viselni a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos költségeket, így az eladó viseli az energetikai tanúsítvány elkészíttetésének költségeit is. Az eladó köteles az ingatlan eladásából származó jövedelem után személyi jövedelemadót fizetni.

A vevő viseli a dolog átvételével és a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartásban való bejegyzésével járó költségeket, ide tartozik a bejegyzési kérelem illetéke és a tulajdoni lap díja, valamint az ügyvédi munkadíj. A vevő köteles az ingatlan vagyonszerzése után illetéket (általános mérték: 4%) fizetni.

Az eladó meghatározott esetben adómentességre, míg a vevő illetékmentességre vagy illetékkedvezményre jogosult.

Mire érdemes odafigyelni?

Minden ingatlan vásárlás esetén be kell szerezni egy lehetőleg 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot, annak érdekében, hogy a felek és az eljáró ügyvéd meggyőződjön az ingatlan jelenlegi állapotáról, azaz nem szerepel-e rajta jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom vagy egyéb teher stb. A tulajdoni lapot az eljáró ügyvéd kéri le a földhivatal elektronikus portáljáról, ennek eljárási díja jelenleg 1.000- Ft. (Nem hiteles tulajdoni lap.)

Az ingatlanok jelentős értékére tekintettel, érdemes gondosan eljárni az adásvételi szerződések megkötésénél, elkerülve a pontatlanul elkészített szerződés vagy a nem elég gondos eljárás anyagi következményeit.


Írta Dr. Németh Gábor ügyvéd | 2800 Tatabánya, Győri út 6/A.| Bővebb információért keressen bennünket!